La Diputació d'Alacant ha publicat el pla d'Ajudes a Clubs Esportius de la província

20/02/2017

La Diputació d'Alacant ha publicat el pla d'Ajudes a Clubs Esportius de la província

El Pla d’Ajudes a Clubs i Entitats Esportives de la província d’Alacant impulsat per la Diputació d’aquesta província va ser aprovat per la comissió informativa de cultura i esports el passat dilluns 13 de febrer. Aquesta ajuda pretén promocionar i potenciar les activitats i programes esportius a realitzar durant l’any 2017 per part dels clubs i entitats esportives de la província alacantina, a més de recolzar la seua participació en competicions federades de caràcter oficial corresponents a la temporada esportiva 2016/2017.

Els clubs per a sol.licitar la subvenció deuen reunir uns certs requisits com estar inscrits en el registre d’entitats esportives de la Comunitat Valenciana, organitzar o participar en activitats esportives durant la temporada 2016-2017, ser una entitat esportiva sense ànim de lucre i estar al corrent de les seues obligacions tributaries, front a la seguritat social i amb la Diputació d’Alacant.

Les sol.licituds es podran presentar en el registre de la Diputació d’Alacant fins el pròxim 6 de març de 2017, dia que finalitza el període de presentació de les mateixes. Per a realitzar-la, hi haurà que reomplir diversos documents, concretament quatre annexos, sol.licitar un informe a l’Ajuntament del Municipi, realitzar un pressupost i reomplir un full a tercers en cas de sol.licitar per primera vegada l’ajuda o haver canviat de compte bancari.

La justificació de les despeses comprèn material esportiu, desplaçaments, arbitratges, quotes federatives, trofeus o premis en metàl.lic, manutenció dels participants en l’activitat i despeses de personal. L’import màxim no superarà els 3.000 euros, i l’entitat haurà de justificar el 100% de la quantitat concedida com a subvenció.

La resolució de les ajudes es realitzarà en un termini de quatre mesos a comptar de la presentació del projecte.