La Generalitat Valenciana publica el Pla d’Ajudes per resultats en campionats del Món i d’Europa

11/04/2017

La Generalitat Valenciana publica el Pla d’Ajudes per resultats en campionats del Món i d’Europa

La Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d’Educació, Cultura, Investigació i Esports ha convocat la sol.licitud de premis per la classificació i preparació en Jocs Olímpics i Paralímpics, i en Campionats del Món i d’Europa per a l’any 2017.

El termini per a presentar la sol.licitud es prolongarà fins el pròxim divendres 28 d’Abril, i podrà presentar-se tant presencialment com per Internet amb certificat digital. La pàgina web on apareixen les bases de la convocatòria i els documents a reomplir és la següent:
http://www.ceice.gva.es/ca/web/deporte/ayudas-al-deporte-olimpico-y-paralimpico

Mentre que per a realitzar el procediment per Internet hi ha que utilitzar el següent enllaç:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16760

Els premis a esportistes objecte d’aquesta convocatòria tenen com a finalitat recolzar els esportistes de la Comunitat Valenciana d’esport no professional com a ajuda en la seua classificació i preparació en campionats del Món i d’Europa.

Alguns dels requisits per poder optar a l’ajuda són acreditar l’obtenció de resultats esportius des de l’1 de gener de 2015 fins a la data de finalització del termini de presentació de sol.licituds en campionats del Món o d’Europa, o estar en possessió de la corresponent llicència en vigor d’una federació esportiva de la Comunitat Valenciana.

Els documents a presentar són:
- Fotocòpia del DNI.
- Certificat original d’empadronament o fotocòpia degudament confrontada.
- Historial esportiu certificat per la federació esportiva corresponent.
- Model de domiciliació bancària.
- Declaració responsable de no percebre ajudes d’altra comunitat, de no percebre ajudes derivades de la seua activitat superiors a 60.000 euros i de no estar incurs en les prohibicions assenyalades en l’article 13 de la Llei 38/2003 (totes tres estan incloses en l’apartat D de la sol.licitud).
- Autorització de consulta d’estar al corrent en les obligacions tributaries i davant de la Seguretat Social.