La Generalitat Valenciana publica el pla d’ajudes academicoesportives per a esportistes d’elit

25/04/2017

La Generalitat Valenciana publica el pla d’ajudes academicoesportives per a esportistes d’elit

La Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d’Educació, Cultura, Investigació i Esports ha convocat les ajudes academicoesportives per a esportistes d’elit de nivell A i B de la Comunitat Valenciana per a sufragar en part les despeses ocasionades pels seus estudis i formació acadèmica, com a incentiu econòmic a la seua formació, en consideració als seus resultats esportius i les exigències en la seua preparació.

Les ajudes estaran contemplades per als esportistes d’elit de nivell A i B que figuren en les llistes d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana publicades des de l’1 de gener de 2016 fins al termini de la sol.licitud, i que en 2017 complisquen com a màxim 26 anys.

Les persones beneficiàries han de tindre matrícula durant tot el curs acadèmic en un centre d’ensenyança secundària o universitària oficialment reconegut per la conselleria competent en matèria d’educació, cursant ensenyaments de règim general, ensenyaments de règim especial o ensenyament universitari. A més, els esportistes hauran d’acreditar haver obtingut un resultat esportiu oficial des de l’1 de gener fins la data de termini de presentació de sol.licituds, i estar en possessió de la corresponent llicència en vigor d’una federació esportiva.

Aquestes beques tindran una dotació que oscil.larà entre 500€ i 1.500€, i el termini de presentació serà de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV, és a dir fins el 16 de Maig. Aquesta podrà presentar-se tant presencialment com per Internet amb certificat digital. La pàgina web on apareixen les bases de la convocatòria (https://goo.gl/jt1oM5), la resolució de convocatòria (https://goo.gl/TNjfTT)  i els documents a reomplir és la següent: https://goo.gl/WgqGHj

Els documents a presentar són:
- Historial esportiu certificat per la federació esportiva autonòmica corresponent segons annex II (https://goo.gl/UOlUA3).
- Sol.licitud de beca ajustada al model que figura en l’annex I que inclou la declaració responsable de no estar sotmès a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i – l’autorització de consulta d’estar al corrent en les obligacions tributaries i davant de la Seguretat Social (https://goo.gl/sab482).
- Certificat original del centre d’estudis reconegut oficialment o fotocòpia compulsada.
- Fotocòpia del DNI.
- Certificat original d’empadronament o fotocòpia compulsada.
- Model de domiciliació bancària sinó s’ha presentant en cap altra convocatòria, amb el segell de l’entitat bancària (https://goo.gl/mpQZj7).

Per últim ressenyar que les obligacions de la persona beneficiària són les establides en l’article 10 de les bases que regulen la convocatòria, entre les quals no s’encontra l’aportació de factures que justifiquen la subvenció rebuda. A més, aquesta ajuda com indica l’article 12 de les bases de la convocatòria és incompatible amb altres destinades directament a esportistes que convoque la direcció general de la Generalitat amb competència en matèria d’esport.