La Diputació d’Alacant publica el pla d’ajudes a esportistes d’Elit de la província

13/06/2017

La Diputació d’Alacant publica el pla d’ajudes a esportistes d’Elit de la província

El Pla d’Ajudes a Esportistes d’Elit de la província d’Alacant impulsat per la Diputació d’Alacant romandrà obert fins el pròxim 29 de Juny i sols podran optar a aquestes ajudes els/les esportistes d’Elit que estiguen en els llistats d’esportistes d’elits corresponents a resultats del any 2016, o que hagen figurat en alguns dels llistats d’Esportistes d’elit dels últims tres anys anteriors a aquesta anualitat (2016, 2015 i 2014).

Aquestes ajudes tenen com a finalitat la de col.laborar en les despeses que la formació i preparació esportiva exigeix als esportistes d’elit, convertits en referent i model per a la joventut, afavorint el seu perfeccionament, en ordre a la consecució d’un més alt nivell en un futur pròxim.

El import màxim de l’ajuda no excedirà els 900€, encara que en cas dels esportistes de Pilota Valenciana la quantitat màxima serà de 700€. Els esportistes també hauran d’acreditar ser naturals de la província d’Alacant o haver residit en ella, almenys en els últims tres anys anterior a la citada convocatòria.

Les sol.licituds es podran presentar en el Registre General de la Excma. Diputació Provincial d’Alacant o en qualsevol Oficina de Correos en les quals s’aconsella presentar-les en sobre obert. L’annex o sol.licitud (que es pot descarregar en el següent enllaç: https://goo.gl/I6OMPl) s’haurà d’acompanyar amb:
- Fotocopia del DNI.
- Certificat d’empadronament.
- Fotocopia de Llicència Federativa en vigor.
- Fitxa d’Alta a Tercers degudament completada.

Per altra banda, l’enllaç per accedir a les bases de la convocatòria és el següent: https://goo.gl/ymBRiN, mentre que l’ajuda està publicada en el següent portal web: https://goo.gl/vl4vV4