Convocatòria de projectes esportius per a la Fundació de Pilota Valenciana del Món Professional

14/12/2017

Convocatòria de projectes esportius per a la Fundació de Pilota Valenciana del Món Professional

Convocatòria de presentació de projectes esportius per a la Fundació de Pilota Valenciana del Món Professional


1. Objecte de la convocatòria

L’objecte de la convocatòria és la recepció de projectes que puguen servir a la Fundació per a crear el model de sistema de gestió esportiva,  comunicativa i de màrqueting del món professional.


2. Format de presentació

Podran presentar projectes les persones naturals o jurídiques nacionals d’un estat membre de la Unió Europea que tinguen plena capacitat d’obrar.

El projecte esportiu contindrà les següents àrees i seguirà el següent índex:

 Introducció justificativa.
 Context d’aplicació.
 Àrea administrativa (la Fundació ja compta amb un responsable de secretaria segons marquen els estatuts).
 Àrea esportiva: sistema de competicions, servei mèdic, servei esportiu, gestió esportiva.
 Àrea de màrqueting i patrocini.
 Àrea de comunicació.

Memòria econòmica desglossada per partides, proposta de finançament i calendari d’execució.

És important marcar detalladament els criteris de realització i les referències visuals que s’aporten com a element complementari del projecte.

Tot i que ens referim a un projecte complet, també s’acceptaran projectes parcials, és a dir, referits a una de les àrees de treball de la Fundació de Pilota del Món Professional.


3. Lliurament del projecte

Les propostes es podran lliurar de dos formes:

1. Per correu postal: Carrer Marqués de San Juan, 32 baix B - 46015 València
2. Per correu electrònic: fundaciopilota@gmail.com


4. Termini de presentació

El termini per a la presentació de les propostes serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el web oficial de la Federació de Pilota Valenciana: http://www.fedpival.es/ .


5. Valoració i selecció

Una vegada acabat el termini es valoraran tots els projectes per part de la Comissió Executiva de la Fundació.

En l’hipotètic cas que se seleccionarà un projecte concret i la Comissió Executiva decidirà contractar-lo completament amb una empresa, ho farà amb l’autor o autors del projecte elegit.


6. Confidencialitat

Totes les persones implicades en el procés de valoració dels projectes es comprometen a garantir l’absoluta confidencialitat de totes les dades personals i professionals dels mateixos.

 

València, 14 de desembre de 2017
La Comissió Executiva de la Fundació de Pilota Valenciana

La següent convocatòria es pot consultar en: http://fedpival.es/pdf/competicions/pdf_7078.pdf